GIDA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE: 1 ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: Gıda Kurtarma Derneği’dir. GKTD kısaltmasını kullanır.

Derneğin Merkezi: İstanbul’dur ve şubesi yoktur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir ve diğer temsil yetkileri ihdas edebilir. Dernek, kanunun izin verdiği şekilde adının uygun bir biçimde yabancı dile çevrilmiş olan karşılığını kullanmaya yetkilidir

MADDE: 2 AMACI

Dernek, sosyo-ekonomik açıdan güçsüz kesimin gıda, giyim, temizlik, yakacak gibi temel ihtiyaçlarına çözüm sunan “Gıda Bankacılığı” sistemi hakkında farkındalık yaratmak; gıda bankalarına bilgi, teknik ve operasyonel destek vererek gelişmelerine katkıda bulunmak; gıda bankaları ile gıda bankalarına bağış yapacak kişi/kuruluşları bir araya getirmek; ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerle tanımlanan gıda bankacılığı faaliyetleri kapsamında gıda bankacılığı yapmak; gıda bankalarının faaliyetlerinin koordinasyonu, planlanması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve onlarla işbirliği yapmak; uzun vadede ise, yoksulluğu ve açlığı asgariye indirerek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kesimin gıda bankalarına olan ihtiyacını azaltmaya yönelik sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

MADDE: 3 ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

Tüzüğün 2. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

3.1       Gıda bankalarının faaliyetlerinin koordinasyonu, planlanması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar, görüşmeler, değerlendirmeler ve araştırmalar yapmak.

3.2       Ortak çalışmalar yürüttüğü gıda bankalarının çalışma standartları ve prensiplerinin belirlenmesi için yol gösterici faaliyetlerde bulunmak.

3.3       Gıda bankacılığının geliştirilmesi ile ilgili çalışmak, bu amaca yönelik olarak ilgili yerel veya uluslararası kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarını düzenlemek, bu tip çalışmalara iştirak etmek.

3.4       Araştırma yoluyla derlenen bilgi ve verilere göre gıda bankacılığından faydalanan yoksul kesimin sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik plan, program ve projeler geliştirmek, uygulamak ve raporlar hazırlamak.

3.5       Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla, doğrudan insani yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlar etrafından ulusal mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirerek ortak uygulama ve işbirliği yapmak, bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım almak.

3.6       Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak ve çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten, makale, kartpostal, poster, CC ve takvim gibi yayınlar ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

3.7       Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

3.8       Gerekli izinler alınmak şartıyla, gıda bankaların nakdi ve ayni yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

3.9       Ülkemizde yoksulluğun ve açlığın önlenmesi amacıyla, sorunların doğru tanımlanmasında, çözüme yönelik proje ve programların geliştirilmesi ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde tüm ilgili tarafların aktif katılımını sağlamak.

3.10     Açlıkla mücadele ve yeterli ve dengeli beslenmeye katkı amacına uygun olarak mesleki eğitimler ile beceri geliştirme eğitimleri düzenlemek.

3.11     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

3.12     Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor ve gezi gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

3.13     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ürünlerin gerektiğinde satın alınması ve bağışların kabul edilmesinden başka, taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

3.14     Tabii afetlerde, gıda bankalarının ve benzer kuruluşların afet bölgelerine yapılacak gıda, temizlik malzemesi, yakacak ve giysi desteği şeklindeki faaliyetlerini planlamak, koordinasyonu sağlamak ve aracılık etmek.

3.15     İlgili kanun, kararname ve yönetmeliklerle tarif edilen gıda bankacılığı faaliyetleri kapsamında gıda bankacılığı yapmak.

3.16     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içi ve/veya , yurt dışındaki dernek, federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında yurt içi ve yurt dışında ortak çalışmalar, organizasyonlar, projeler yapmak veya yardımlaşmak, derneğin amacına yönelik yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak yardımları yurt içinde veya yurt dışında dağıtmak.

3.17     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, ayni ve nakdi yardım almak,

3.18     Dernek amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

3.19     Derneğin amacı ile ilgilisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, federasyon veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için projeler geliştirmek, uygulamak ve platformlar oluşturmak,

3.20     Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul etmek, uygun şartlarda muhafaza ederek ihtiyaç sahiplerine doğrudan veya diğer kuruşlar aracılığı ile dağıtımını yapmak,

3.21  Amacı doğrultusunda gıda bankacılığı kapsamı dışında da ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını, doğrudan veya başka kuruluşlar aracılığıyla karşılamak için çalışmak ve bu amaçla diğer kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

3.22     Amaçları çerçevesinde oluşturduğu görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak.

3.23     Gıda atığının ekonomiye olan etkilerinin araştırılması, tanıtılması ve bu konularda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,

3.24     Gıda kayıp, israf ve atığı alanındaki mevzuatların hazırlanma süreçlerine destek olmak, bu alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaları katkıda bulunmaya teşvik etmek.

3.25     Kamu kurumlarının toplum sağlığı ve beslenmesini korumaya, geliştirmeye yönelik politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek.

3.26     Elektronik veya sanal ortamda ve/veya sosyal medyada her türlü hesap açmak ve bu hesapları yönetmek.

3.27     Gıda kayıp, israf ve atık konularının eğitim ve öğretim müfredatlarında yer bulmasını sağlamak.

MADDE: 4 DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması ve belirtilen niteliklere sahip olunması gereklidir

4.1       Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın ön gördüğü koşullara ve fiil ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Tüzel kişiyi temsil eden üyenin değişmesi durumunda tüzel kişi en geç bir ay içinde yeni temsilcisini bildirir. Ancak, söz konusu şartları taşıyan yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

4.2       Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Red halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.

4.3       Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca kişilerin mesleki yetkinlik ve sorumlulukları da dikkate alınarak üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4.4       Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

4.5       Dernek yönetim kurulu; üyelik başvurularını incelerken aday üyenin sektördeki iş yapış biçimi, etik ve rekabet kurallara olan bağlılığı, sektörün gelişimine ve bilinirliğine katkısı, sektöre olan hizmetleri, sektörde olan itibarı, üyelerden referansı alt başlıklarında değerlendirme yaptıktan sonra üye başvurusu hakkında karar verir.

Bu değerlendirme başlıklarından birinde veya birkaçında olumsuz olarak değerlendirilen başvuru sahibi üyeliğe kabul edilmez.

MADDE: 5 ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE: 6 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

6.1       Dernek tüzüğünde aykırı davranışlarda bulunmak,

6.2       Derneğin belirlediği çalışma standart ve prensiplerine aykırı hareket etmek,

6.3       Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

6.4       Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

6.5       Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

6.6       Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödememek,

6.7       Mazeretsiz olarak üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılmamak,

6.8       Bulunduğu bağış taahhüdünü 6 ay içerisinde ödememek,

6.9       Üye olma şartlarını geçici veya sürekli olarak kaybetmiş olmak,

6.10     Üyelik başvurusu sırasında yanıltıcı beyanda bulunmuş olmak,

6.11     Fikirlerini özgürce beyan etmenin dışında derneğin onur ve saygınlığına zarar verici söylemlerde veya hareketlerde bulunmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunlukla vereceği karar üzerine üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılan üye yukarıda sayılan sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edemez. Ancak yukarıda sayılmayan bir sebeple çıkarıldıysa üyenin, karara karşı Genel Kurul’da itiraz etme hakkı saklıdır. Genel kurul üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernekten çıkan bir üye Derneğe yeniden girmek isterse tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla tekrar üyeliğe kabul edilebilir.

Dernekten çıkma veya çıkarılma, üyenin derneğe olan aidat ve taahhütlerinden kaynaklanan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE: 7 ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

 

MADDE: 8 ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDATI

Giriş aidatı ve yıllık aidat her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  Üye, yılık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının üçüncü ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür

MADDE: 9 ORGANLAR

Derneğin genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu olmak üzere toplamda üç organı vardır. Derneğin organları hakkında esaslar aşağıda belirtilmiştir. Daha sonra Genel Kurul tarafından gerekli görünen başka organlar da kurulabilir.

MADDE: 10 GENEL KURUL

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Dernek Genel Kurulu her 3 yılda bir olağan olarak Ekim ayında toplanır

MADDE: 11 GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıdaki gibidir;

11.1     Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

11.2     Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’da yayınlanan gazetelerin birinde veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

11.3     İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az 60 günden fazla olamaz.

11.4     İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

11.5     Toplantı çoğunluk sağlanmaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde bu durum en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.

11.6     Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

 

MADDE: 12 GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıdaki gibidir;

12.1     Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesindeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

12.2     Genel Kurul, sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

12.3     Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri 1/10‘i tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

12.4     Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır.

12.5     Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş  kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

12.6     Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

12.7     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE: 13 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesini mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.

 1. Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
 2. Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
 3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği ile kararı,

 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 14: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

14.1     Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.

14.2     Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

14.3     Çalışma dönemi yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

14.4     Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

14.5     Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

14.6     Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak.

14.7     Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar hakkında karar almak.

14.8     Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

14.9     Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt içi ve/veya yurt dışındaki kuruluşlara, federasyonlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak.

14.10    Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.

14.11    Yasalarda ya da dernek ana tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

14.12    Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek


MADDE 15: YÖNETİM KURULU

15.1     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

15.2     Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

15.3     Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir;

 1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir haftaiçinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
 2. Yönetim Kurulu tüm üyelere haber verilmesi şartı ile her zaman toplantıya çağırılabilir ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
 3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar salt çoğunlukla alınır.
 4. Yönetim Kurulu Dernek Başkanının Çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

 

 

MADDE 17: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu yetki ve görevleri;

17.1     Türk Yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

17.2     Derneğin temsilcilik ve şubelerinin açılmasına, yetkilerin saptanmasına ve kurucularının belirtilmesine karar vermek,

17.3     Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda  Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Dernek Başkanına vekalet eder

17.4     Çalışma dönemi çalışma programı ile yılık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

17.5     Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

17.6     Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, ve duyurmak,

17.7     Yönetim ve Hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

17.8     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

17.9     Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

17.10    Sağlanacak gelirlerin Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,

17.11    Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin kaldırılması, ve/veya değiştirilmesi ile yeni yönetmelikler hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

17.12    Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

17.13    Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim Kuruluna teslim etmek,

17.14    Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek şeklinde belirlenmiştir.

 

MADDE 18: DENETLEME KURULU                        

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu;

 1. Genel Kurulda açık oyla üç (3) yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
 2. Seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
 3. En az yılda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 3,tür.
 4. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço gelir ve gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini yönetim kuruluna ve toplandığında bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 19: GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin faaliyetlerini tedvir etmek, alınan kararları takip etmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından bir Genel Sekreter tayin edilebilir. Genel Sekreter’in görev ve yetkileri:

19.1     Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

19.2     Derneğin faaliyetlerinin tedvir etmek, bu faaliyetlerin gerektiği muamelat ile girişimleri yapmak,

19.3     Yönetim Kurulu kararı ile Derneği temsil etmek, her türlü basın-yayım mecrasında sektörün itibarını yükseltmek, kamuoyuna doğru bilgi aktarmak,

19.4     Kamu otoriteleri ile düzenli irtibat sağlamak

19.5     Akademi camiası ile düzenli irtibat sağlamak,

19.6     En az yılda bir kere konferans ve çalıştay düzenlemek, organize etmek,

19.7     Yönetim kurulunun belirlediği yetki sınırları doğrultusunda, derneğin hukuki her türlü işlemini Yönetim Kurulu Başkan veya Yardımcılarından biri veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin imzası ile birlikte / müşterek imza ile gerçekleştirmeye yetkilidir.

19.8     Yurt içi veya yurt dışındaki seminer, çalıştay, konferans gibi etkinliklere sektör adına katılmak,

19.9     Derneği ilgilendiren mevzuatlarda bilimsel görüş hazırlamak

 

Genel Sekreter Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE: 20 ORTAK HÜKÜMLER

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan üye bir (1) hafta içinde asil üyeliğe seçilir.

 

 

 

 

MADDE: 21 DERNEĞİN GELİRLERİ

 

21.1     Giriş ve üye aidatı,

21.2     Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

21.3     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

21.4     Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,

21.5     Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

21.6     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

21.7Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

MADDE: 22 GELİR VE GİDERLERDE USUL                                                

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

MADDE: 23 BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR

Dernek gelirlerinin asgari %50’si, tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli Genel Kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

MADDE: 24 DEFTER VE KAYITLAR

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-         Üye kayıt defteri,

2-         Karar defteri,

3-         İşletme hesabı defteri,

4-         Gelen ve giden evrak defteri

 

Derneğin yıllık gelirinin yasada belirtilen üst sınırı aşması halinde bilanço hesabına göre defter tutar. Bilanço esasına geçilmesi halinde derneğin tutacağı defterler aşağıdaki gibidir.

1-         Üye kayıt defteri,

2-         Karar defteri,

3-         Yevmiye defteri,

4-         Büyük Defter,

5-         Envanter defteri,

6-         Alıntı Belgesi Kayıt Defteri,

7-         Evrak Kayıt Defteri

 

Bu maddede sayılan, tutulması zorunlu olan defterler il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Kanuni defterler haricinde Dernek ihtiyaçlarının gerektirdiği defterleri de tutulabilir.

MADDE: 25 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ                                 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü̈ genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE: 26 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar

MADDE: 27 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir.

Genel kurul, tüzük değişikliği üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

MADDE: 28 DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu kararı ile feshi: Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için, Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 29:TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gıda Kurtarma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 30:HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ilke Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 31: YASAKLAR VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelerin yasakladığı her türlü faaliyetten kaçınır.